Grill & Fire At Home

Algemene voorwaarden

Onder deze algemene voorwaarden (kortweg AV) verstaan we:

De klant: ieder natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging of organisatie die bij Flanders Treasures catering materialen en diensten huurt of koopt voor korte of lange termijn.
De opdracht: De bestelling van de klant bij Flanders Treasures
De overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst of afspraak (akkoord prijsofferte, bestelbon, afleverbon, elktronische post EA) of betaling van een voorschot.
De goederen/artikelen: de bestelde etenswaren zoals omschreven op de prijsofferte en / of de bestelbon/afleveringsbon.
De diensten/prestaties: De bediening, het personeel

Prijsoffertes
De prijsoffertes van catering Flanders Treasures zijn vrijblijvend en worden opgemaakt zonder enige verbintenis. De prijsoffertes blijven geldig, onder voorbehoud dat de feestdatum/het feestuur op het ogenblik van de reservatie nog beschikbaar zijn. De prestaties en goederen van de catering Flanders Treasures worden beheerst door de hierna vermelde AV.

Catering Flanders Treasures acht deze AV gekend door de klant door het loutere feit dat deze duidelijk vermeld staan op de website. Elke afwijzing aan de voorwaarden van catering Flanders Treasures zal slechts erkend worden wanneer zij voorafgaandlijk en schriftelijk door catering Flanders Treasures zal zijn bevestigd. Deze algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die de klant bij catering Flanders Treasures plaatst. Bij ondertekening van de overeenkomst, schriftelijk akkoord ervan via elektronische post (EA) of door betaling van een voorschot, verklaard de klant zich akkoord met de overeenkomst en de AV van catering Flanders Treasures. Fotokopieën, elektronische post en andere niet originele documenten opgesteld tussen Catering Flanders Treasures en haar klanten hebben dezelfde schriftelijke bewijskracht als de originelen.

Voorschot & Betaling
Een reservatie is pas definitief na ontvangst van een voorschot van €250.
Het resterende bedrag dient volledig en contant betaald te worden bij aflevering en uitvoering van de bestelde opdracht voor aanvang van het feest.
Bij iedere niet-betaling, onvolledige betaling of laattijdige betaling behoudt catering Flanders Treasures zich het recht om een factuur op te maken voor het resterende bedrag, vermeerderd met een interest van 2% als schadevergoeding.

Facturen (opgemaakt n.a.v. een niet betaling/onvoldoende betaling op de dag van het feest of bij een eindafrekening voor bedrijven) zijn strikt betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag en zonder bijkomende schriftelijke ingebrekestelling, een extra interest op van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangerekend. Alle gemaakte kosten die nodig zijn om de betaling te verkrijgen zullen doorgerekend worden aan de klant.

Annulatie
Bij annulering 1,5 maand voor de feestdatum, worden geen kosten aangerekend. Bij annuleringen minder dan 1,5 maand wordt het reeds betaalde voorschot in rekening gebracht. Annuleringen dienen steeds schriftelijk te gebeuren en zijn pas definitief na confirmatie van catering Flanders Treasures.

Klachten
Eventuele klachten kunnen binnen de 7 dagen na de feestdatum ingediend worden via een 
aangetekend schrijven. In geval van betwisting zijn enkel het vredegerecht van Roeselare en de rechtbank van Kortrijk bevoegd. Op alle betrekkingen tussen catering Flanders Treasures en zijn klanten is het Belgische recht van toepassing.

Levering & Afhandeling
De goederen worden geleverd zoals omschreven op de website, prijsofferte, of bestel/afleveringsbons. De goederen en diensten worden geleverd op de afgesproken
feestdatum en feesturen zoals omschreven op de prijsofferte en/of bestel/afleveringsbon. De levering gebeurd op de vooraf afgesproken feestlocatie.

De prijzen op de website van catering Flanders treasures zijn exclusief BTW 6% of 12% of 21%

Alle producten die niet geconsumeerd worden blijven eigendom van catering Flanders Treasures. De artikelen worden niet ingepakt en moeten ter plaatse genuttigd worden. Catering Flanders Treasures is niet aansprakelijk voor eventueel zwerfvuil dat door de genodigden is veroorzaakt of achtergelaten.

Overuren
Bij eventuele overuren zal een bedrag van €100 (exclusief 6% of 12%) per uur worden aangerekend per begonnen uur, vermeederd met het aantal verbruikte artikelen. Bij overuren zal de klant in kennis worden gebracht van deze prijzen.

Plaatsing op de openbare weg
Indien plaatsing op de openbare weg dienen alle attesten afgeleverd door de lokale overheid voorgelegd te worden aan catering Flanders Treasures en dit ten laatste een week voor de feestdatum. Indien de klant deze niet kan voorleggen, behoudt catering Flanders Treasures zich het recht om de overeenkomst met de klant te verbreken. Het reeds betaalde voorschot zal dan in rekening worden gebracht als schadevergoeding. In geval van wijziging of uitzonderlijke invoering van maatregelen door de politie of veiligheidsdiensten, zal catering Flanders Treasures in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden. Kosten en gevolgen hiervan kunnen enkel en uitsluitend door de klant gedragen worden.

Voorwaarden voor plaatsing van onze Foodtruck
Catering Flanders Treasures is in orde met alle keuringen betreffende gas, elektriciteit, verzekeringen en FAVV. Een standplaats van 12 meter bij 5 meter is vereist. Bij uitvoering van de opdracht moet het materiaal tot op de gewenste locatie kunnen gebracht worden zonder risico’s op krassen of beschadigingen. De klant moet daarom een voldoende ruime en veilige doorgang en stallingsplaats voorzien. In voortkomend geval van risico behoudt catering Flanders Treasures zicht het recht op de opdracht niet uit te voeren en een schadevergoeding gelijk aan het reeds betaalde voorschot van €250 aan te rekenen.

De voorziening van 2 onbelast stopcontact van 16A/220V (=gewoon stopcontact huishoudelijk gebruik) is vereist. In voorkomend geval van het ontbreken van deze
elektrische aansluiting, behoudt catering Flanders Treasures zich het recht om de opdracht niet uit te voeren en een schadevergoeding van het reeds betaalde voorschot van €250 aan te rekenen. Er moet ook een wateraansluiting voorzien zijn (gewone huishoudkraan met aansluiting van een slang) die kan aangesloten worden aan de toestellen. Bij het ontbreken van deze wateraansluiting, behoudt catering Flanders Treasures zich het recht om de opdrachtniet uit te voeren en een schadevergoeding van het reeds betaalde voorschot van €250 aan te rekenen.

Doorgeven van het aantal aanwezigen
Het exact aantal personen aanwezig op het feest dient ten laatste 8 dagen voor de feestdatum aan catering Flanders Treasurs te worden meegedeeld. Het aantal kinderen boven de 4 jaar dient opgenomen te worden in het totaal aantal gasten. Kinderen onder de 4 jaar eten gratis. Catering Flanders Treasures voorziet goederen/artikelen op basis van het doorgegeven en bestelde aantal aanwezigen. Indien door omstandigheden minder gasten aanwezig zijn, kan catering Flanders Treasures hier geen rekening mee houden en zal het bestelde aantal in rekening worden gebracht. Indien catering Flanders Treasures merkt dat
er meer gasten aanwezig zijn dan besteld, zal dit aantal extra in rekening worden gebracht bij de eindafrekening.

Overmacht
In geval van overmacht (ongeval, sneeuwval, storm, ziekte, sterfgeval, staking, oproer enz.), eventuele panne van de apparatuur of andere onvoorziene omstandigheden wordt de overeenkomst verbroken en kan catering Flanders Treasures niet aansprakelijk gesteld worden en kan de klant geen enkele aanspraak maken op een schadevergoeding. Catering Flanders Treasures zal bij overmacht het reeds betaalde voorschot van €250 terugbetalen.

Transportkosten
De transportkosten bedragen €1,00 per gereden kilometer. Transportkosten worden steeds berekend vanaf en naar Roeselare. De eerste 20 kilometers zijn gratis.
Catering Flanders Treasures behoudt zich het recht om een prijswijziging door te voeren indien de grondstoffen of de prijzen bij de leveranciers stijgen. De klant zal hiervan op voorhand op de hoogte gebracht worden.

Scroll naar boven